Priser, vilkår og rettshjelp

 

Timepris

Advokatens arbeid utføres normalt til timepris. Vanlig timepris varierer fra kr 1600 til kr 1800 + mva, (kr 2000 – 2250 inkl. mva) beroende på sakstype, klientens inntektsforhold m.m. Betalingen er i utgangspunktet uavhengig av sakens utfall. Normalt faktureres påløpt arbeid løpende. Oppdeling av faktura kan avtales beroende på sakstype og klientforhold, gebyr kan påløpe.

Priser og vilkår klargjøres etter innledende konferanse, og bekreftes skriftlig i oppdragsbekreftelse.

Forskudd – garanti

I en del sakstyper og sitasjoner vil det kreves forskuddsbetaling, kontant- eller kortbetaling ved oppmøte eller skriftlig garanti fra person / firma med fast inntekt og tilhørighet på norsk adresse. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er aktuelt i f. eks. saker om oppsigelse fra bolig eller arbeid. Utenfor de forhåndsdefinerte saksområdene kan det bare unntaksvis innvilges fri rettshjelp. Det gjelder normalt maksimalgrenser for inntekt (for tiden brutto maksimalt kr 246.000 for personer som bor alene og kr 369.000 for samboere/ektefeller o.l. samlet) og formue (maksimalt kr 100.000 som ikke er bundet i bolig). I noen prioriterte sakstyper er det ikke inntektsgrenser. Advokaten vil redegjøre for dette.

Det påløper normalt en egenandel, på kr 1040 i alminnelige saker og inntil kr 8320 i rettssaker. For personer med under kr 100.000 i bruttoinntekt og for noen prioriterte sakstyper påløper ikke egenandel.

Rettshjelpsforsikring

Hus- og innboforsikringer for private inneholder normalt rettshjelpsforsikring ved tvister, enten knyttet til eiendommen eller også andre tvisteforhold. Tilsvarende gjelder også ofte andre forsikringstyper, som bil, båt m.m. og forsikringer knyttet til medlemskap i fagforeninger o.l. Det er ulike dekningsområder og vilkår, dette må du sjekke opp med dine forsikringer. Advokaten kan bidra med avklaring i forbindelse med en tvistesak.

Det vil normalt kreves egenandeler, som typisk utgjør en fast egenandel + en variabel egenandel på 20 %. Forsikringsdekningen ligger ofte på maksimalt kr 100.000.